โครงการกฎหมายปกครองและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนาโครงการกฎหมายปกครองและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะสาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรการอบรม ในหัวข้อ “สัมมนากฎหมายปกครองและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีและความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุและการบริหารงานบุคคล” เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี