ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อพิจารณาบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท