ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 18 กันนยายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท