คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพฯ IQA AWARD

วัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีกลไกสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบระบบการบริหารคุรภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th