มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 2566

วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยมี ดร.ลออ วิลัย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เป็นประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนครบวาระการปฏิบัติงาน

ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท