โครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและวิทยากร โดยมี ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ตามนโยบายกระทรวงศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th