ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 10/2566

วัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 10/2566 โดยมี พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท