ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) รองผู้อำนวยการ/ ศน.

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท