ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการบริหารจังหวัดชัยนาท

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ข้อดี และข้อเสีย ของการบริหารจังหวัดแบบบุรณาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรับบาล และเพื่อให้การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th