โครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรเพื่อการเรียนการสอน

วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ การพัฒนาบูรณาการรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรของผู้เรียนในสถานศึกษา และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์นวัตกรเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท