บรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน ในการต้อนรับและให้โอวาท บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีวินัยในตัวเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรและศิษย์ มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นผู้บริหาร ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และได้เน้นย้ำในเรื่องของการใช้โซเชียล จะต้องอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรม อันดีงาม ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและสังคม

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th