ต้อนรับอาจารย์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน และ ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่อาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

ณ ห้องผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th