ต้อนรับคณะอาจารย์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

ณ ห้องผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท