เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับบริษัท GOTOCO จำกัด สหราชอาณาจักรอังกฤษ (United Kingdom) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้รับความอนุเคราะห์อาสาสมัครครูต่างชาติ จากสหราชอาณาจักรอังกฤษเพื่อร่วมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความพร้อมมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) มากขึ้น

ณ ห้องประชุมช่อชงโค โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี