ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท กล่าวให้โอวาท แนวคิด และประสบการณ์การเรียนและการทำงานแก่นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน

ณ ห้องผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท