ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ นายอนุวัต เพชรดำ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีวินัยในตัวเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน จะต้องอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรม อันดีงาม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและสังคม

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท