การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วัน อังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มือความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมซนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) จัดขึ้น ณ ห้อง 921 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์