ประชุมประธานสหวิทยาเขตจังหวัดอุทัยธานี

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานสหวิทยาเขต และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และเพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการและแจ้งนโยบายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th