ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นเป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะศึกษานิเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน การมอบแนวทางและนโยบาย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมอบหมายหน้าที่ราชการ การมอบหมายงาน รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการ และการติดตามภาระของกลุ่มงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด รวมทั้ง มอบนโยบายในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท