ต้อนรับอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร. พิทยา แสงสว่าง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสนิเทศนิสิตในการฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของนิสิตหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ณ ห้องผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท