ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ

วัน อังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2566 และวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณะรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบโดย dsite.in.th