ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 7/2566

วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 7/2566 เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และมีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีคุณภาพ พร้อมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี