เปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

วัน จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตจังหวัดชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 โดย ดร.กนก ยนต์ชัย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น

ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th