ต้อนรับบุคลากรใหม่ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวพัทธนันท์ วีระโพธิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นางสาวเมธ์วดี ทรัพยะประภา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีวินัยในตัวเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน จะต้องอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรม อันดีงาม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและสังคม

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท