กลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท