ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาที่ดินเขตพื้นที่การศึกษา

วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ราชพัสดุ โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้บรรลุตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี