การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th