ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ (Slogan) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ดาวน์โหลด PDF

รางวัลชนเลิศตราสัญลักษณ์ (Logo)

ผลงานการออกแบบโดย นายบำรุง อิศรกุล นักออกแบบกราฟิค

รางวัลชนะเลิศคำขวัญ (Slogan)

“หัตถศิลป์ถิ่นเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ศาสตร์วิวัฒน์พัฒนา การศึกษาก้าวหน้าสู่สากล”

ผลงานการประพันธ์โดย นายสมบัติ แซ่เบ๊ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์