ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ประกาศตำแหน่งว่าง

2.ประกาศตัวชี้วัด

3.หนังสือนำส่ง

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 4,5 และ 6

5.แบบคำร้องขอย้ายฯ