เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 71

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meetings เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยมี ประธานศูนย์เครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท