ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจราชการฯ กระทรวงศึกษาธิการ

วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ณ ห้องประชุม ราชาวดี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th