พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2566

วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี

ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี