ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารเขต

วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน และอื่น ๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท