การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ดร.ลออ วิลัย ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทต่อไป

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท