ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2566

วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี