ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2566

วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท