ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนในเทศกาลลอยกระทง 2566

วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำคณะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พศน.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ออกตรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อตรวจตรา ควบคุมดูแลความประพฤติเด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใน อำเภอเมืองอุทัยธานี ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ใช้สถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมและประพฤติตนอันไม่สมควรของเด็กนักเรียนและเยาวชน ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ณ บึงพระชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี