ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชัยวัฒน์ วิเศษการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น

ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท