ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็ก

วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท