ประชุมคณะอนุฯ การป้องกันและไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ ครั้งที่ 1/2566

วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ของจังหวัดอุทัยธานี

ณ ห้องประชุมปฐม (ห้องประชุมชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี