ประชุมซักซ้อมแผนงบประมาณ อบจ.อุทัยธานี พ.ศ. 2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนสหวิทยาเขต และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานีและการติดตามประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความเข้าใจและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท