ประชุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาให้มีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสุงสุด

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท