ประชุมบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 5/2566

วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 5/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายเร่งด่วน (Quick win) 11 ข้อ สู่การปฏิบัติ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและความปลอดภัยต่อตัวนักเรียน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท