ประชุมคณะทำดำเนินงานครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงจิตวิญญาณความเป็นครู มาทำหน้าที่ครูสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท