พิธีเปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2566

วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2566 โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดจัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติภูมิและสร้างจิตสำนักให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศชาติและของโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานี

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี