พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2565

วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางปุญญดา ชาวงค์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี