ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดชัยนาท

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดชัยนาท งานวันครูในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด