ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดอุทัยธานี

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี

ณ ห้องประชุมราชาวดี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี