ประชุมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ

วัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดย นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในคู่มือการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท