ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ จังหวัดชัยนาท

วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตาม ให้การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท